مؤسّسۀ فنّاوری‌های نوین پزشکی مهر برگزار می کند


 

کارگاه  PCR

برنامه کارگاه:

 آشنایی با استخراج  DNA

 آشنایی با اصول و مقدمات  PCR

 انواع مختلف و کاربردهای  PCR

 اجرای واکنش و تنظیم برنامه  PCR

 اصول الکتروفورز ژل آگارز و نحوۀ تفسیر نتایج

زمان برگزاری کارگاه:     ساعت: 8 تا  14                پنجشنبه 24 آبان       

ثبت نام آزاد 200 :هزار تومان                      ثبت نام دانشجویی150 :  هزار تومان

نشانی: رشت، بلوار شهید انصاری، خیابان ارشاد، مؤسّسۀ فنّاوری‌های نوین پزشکی مهر، تحقیقات ناباروری و جرّاحی محدود
تلفن: 33764270-013

ثبت نام

راهبرد های اساسی در رویارویی با ناباروری
مولف : دکتر مرضیه مهرافزا، دکتر احمد حسینی و حوا دشتدار
تعداد صفحات : 180
بگذاریم فرزندانمان کودکی کنند!
انواع سردرد در بزرگسالان
پوکی استخوان؛ بیماری بی‌صدا