مرکز جرّاحی محدود و درمان ناباروری مهر برگزار می کند:

 
کارگاه  PCR
برنامه کارگاه:
 آشنایی با استخراج  DNA
 آشنایی با اصول و مقدمات  PCR
 انواع مختلف و کاربردهای  PCR
 اجرای واکنش و تنظیم برنامه  PCR
 اصول الکتروفورز ژل آگارز و نحوۀ تفسیر نتایج
زمان برگزاری کارگاه:     ساعت: 8 تا  14                پنجشنبه 24 آبان       
ثبت نام آزاد 200 :هزار تومان                      ثبت نام دانشجویی150 :  هزار تومان
نشانی: رشت، بلوار شهید انصاری، خیابان ارشاد، مرکز جرّاحی محدود و درمان ناباروری مهر 
تلفن: 33764270

 

کارگاه تخصصی آموزش IUI ویژه متخصصین رنان

زمان برگزاری کارگاه:     ساعت: 8 تا  14                26 دی ماه 1398     
ثبت نام آزاد 400 :هزار تومان                    
نشانی: رشت، بلوار شهید انصاری، خیابان ارشاد، مرکز جرّاحی محدود و درمان ناباروری مهر 
تلفن: 33764270-013

ثبت نام

راهبرد های اساسی در رویارویی با ناباروری
مولف : دکتر مرضیه مهرافزا، دکتر احمد حسینی و حوا دشتدار
تعداد صفحات : 180