برگزاری جلسه ی دفاع از پروپوزال


:جلسه ی دفاع از پروپوزال با عناوین

  بررسی شاخص های همودینامیک، زمان ریکاوری  و نتایج تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم در دو گروه .....  توسط خانم دکتر فرنوش فرضی  

بررسی دقت تشخیصی اولتراسونوگرافی ترانس واژینال و تصویربرداری رزونانس مغناطیسی با گزارش هیستوپاتولوژی .... توسط خانم دکتر زیبا ظهیری

. در  تاریخ 1399/10/07 سالن آمفی تاتر موسسه مهر با رعایت موازین بهداشتی برگزار شد
 


برگزاری جلسه پنجم وبینار روش تحقیق


جلسه پنجم وبینار روش تحقیق توسط خانم پورحبیبی کارشناس معاونت تحقیقات علوم پزشکی گیلان در تاریخ 1399/08/22 در مرکز تحقیقات باروری مهر برگزار شد


برگزاری جلسه چهارم وبینار روش تحقیق


.جلسه چهارم وبینار روش تحقیق توسط خانم پورحبیبی کارشناس معاونت تحقیقات علوم پزشکی گیلان در تاریخ 1399/08/08 در مرکز تحقیقات باروری مهر برگزار شد


برگزاری جلسه سوم وبینار روش تحقیق


جلسه سوم وبینار روش تحقیق توسط خانم پورحبیبی کارشناس معاونت تحقیقات علوم پزشکی گیلان در تاریخ 1399/08/01 در مرکز تحقیقات باروری مهر برگزار شد.


برگزاری جلسه دوم وبینار روش تحقیق


جلسه ی دوم وبینار روش تحقیق توسط خانم پورحبیبی کارشناس معاونت تحقیقات علوم پزشکی گیلان،  در تاریخ 1399/07/10 ، در مرکز تحقیقات باروری مهر برگزار شد


برگزاری جلسه اول وبینار روش تحقیق


جلسه ی اول وبینار روش تحقیق توسط خانم پورحبیبی کارشناس معاونت تحقیقات علوم پزشکی گیلان،  در تاریخ 1399/07/03 ، در مرکز تحقیقات باروری مهر برگزار شد.


برگزاری وبینار آمار پایه در علوم پزشکی


این وبینار در تاریخ 1399/05/30 در سالن آمفی تاتر موسسه مهر به صورت آنلاین توسط سرکار خانم ساجده صمدنیا کارشناسی ارشد آمار ریاضی برگزار شد


راهبرد های اساسی در رویارویی با ناباروری
مولف : دکتر مرضیه مهرافزا، دکتر احمد حسینی و حوا دشتدار
تعداد صفحات : 180