بررسی مقایسه ای اثر دوزکاهش یافته آگونیست هورمون آزاد کننده گنادوتروپین طولانی اثر با آگونیست کوتاه اثر بر نتایج باروری در بیماران تحت درمان با تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم- کارآزمایی بالینی"

مصوب 1398

مجری دکتر رویا کبودمهری

بررسی میزان حاملگی به دنبال انتقال جنین فریز در بیماران مبتلا به شکست مکرر لانه ­گزینی و تحت آسیب موضعی اندومتر: مطالعه گزارش موارد

مصوب 1398

مجری دکتر مرضیه مهرافزا

بررسی اثر انکوباسیون طولانی ­مدت اسپرم آماده سازی شده در دمای 26 درجه اتاق در مقابل دمای 35 درجه بر پارامترهای کیفی اسپرم و میزان فرگمانتاسیون DNA

مصوب 1398

مجری دکتر مرضیه مهرافزا

بررسی اثر ترکیبی کلومیفن سیترات و لتروزول همراه با گنادوتروپین بر سوپراوولاسیون بیماران تحت تلقیح داخل رحمی اسپرم: کارآزمایی بالینی

مصوب 1397

مجری دکتر مرضیه مهرافزا

بررسی اثر فریز و بیوپسی در توانایی تکوین جنین انسانی

پایان نامه رشته دکترای زیست شناسی سلولی و مولکولی اساتید راهنما: دکتر احمد حسینی، دکتر مرضیه مهرافزا

مجری

تجزیه و تحلیل کیفیت تخمک های انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر استاد مشاور: دکتر مرضیه مهرافزا

مجری

ارتباط تنوع ژنتیکی پروموتر پروتئین متصل شونده به فاکتور رشد شبه انسولین 3 و 5 با نتیجه لقاح مصنوعی و انتقال جنین

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته سلولی-تکوینی استاد راهنما: دکتر فرهاد مشایخی استاد مشاور: دکتر مرضیه مهرافزا

مجری

پیش بینی پاسخ تخمدان در بیماران مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک و تحت سیکل های تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم با استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین

<p dir="rtl">پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکاترونیک. استاد راهنما: دکتر فلزی، استاد مشاور- دکتر مرضیه مهرافزا</p>

مجری
راهبرد های اساسی در رویارویی با ناباروری
مولف : دکتر مرضیه مهرافزا، دکتر احمد حسینی و حوا دشتدار
تعداد صفحات : 180